• +243 810 273 303
  • loyembo@yangoyo.com

SE YO

Tanda loboko kono na yoya gouya
Laki sa ka bisso oyo kaka
Tolingui como na ngouya nayo
Mokili eyeba toza yayo
Toza yayo
Ezakaka se yo
Okela kinga ye
Na mona bica
Muana yo
Ezakaka se yo
Nzanla nzambe
Lokoumou e zo nga nayo
Toza yayo
Se yo

Page précédente!