• +243 810 273 303
  • loyembo@yangoyo.com

Nkosi na yuda

Mokonzi ya mampinga na lola oh oh
Yesu klistu elonga na nga
Elombe ya bitumba na ngai ah ah
Kombo na ye Nkosi na Yunda
Nkolo na nguya nyionso
Na mbonge ya mitungisi na ngai ah oh oh
Mwana na nzambe akosalisa ngai

REFRAIN :
Afandi na nguya npe nkembo
Moko te na lola mpe awa na nse
Akokani na ye oh
Toyemba Mesiya ah oh oh
Akokisi nyonso n�ekulusu
Mpo na simba nguya mpe nkembo na ye oh
Na koma molongi nkosi na yuda ah ah oh oh

Bomoi na ng�ebombami na yesu oh oh
Nkosi na yuda nani akosimba ngai
Na zingami na makila na ye oh
Butu na moyi nkosi na yuda akobatela ngai
Liloba na ye moto mpe mopanga ah ah
Ebebisaka misala ya satana

Page précédente!